STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH RIPOSTA

Nasza misja

Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi w ich indywidualnych dążeniach do rozwijania swego potencjału, mając na celu przeciwdziałanie marginalizacji osób ze środowisk defaworyzowanych. Towarzyszymy im, poprzez stałą obecność w środowisku i na zasadach, które oni akceptują stanowiąc pomost pomiędzy istniejącymi trudnościami a poszukiwaniem konstruktywnych rozwiązań.

Cele

Celem naszych działań jest szeroko pojmowane przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i dorosłych;
w szczególności, z obszarów zagrożonych marginalizacją, a w tym:

Wyrównywanie szans

działanie na rzecz wyrównywania szans w dostępie do edukacji, rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;

Propagowanie aktywizacji społecznej

przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, opierające się na propagowaniu aktywizacji społecznej, kulturalnej, sportowej i zawodowej oraz socjoterapii i promocji zdrowia;

Pedagogika społeczna

szeroko rozumiana pedagogika społeczna, w tym, propagowanie działań metodami streetworkingu i pracy podwórkowej czyli w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi, w ich środowisku

8
Lat
55
Projekty

Kontakt