Nasza misja

Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych RIPOSTA powstało pod koniec 2013 r. Naszą misją jest podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć aktywizujących społecznie młodzież i dorosłych z obszarów marginalizowanych. Okres dojrzewania i wkraczania w dorosłość stanowi trudny czas w rozwoju każdego człowieka; jest to czas szczególnie obciążony pojawianiem się wewnętrznych konfliktów, a także koniecznością podejmowania różnorodnych decyzji nierzadko rzutujących na całe późniejsze życie. Naszym celem jest inicjowanie i wdrażanie programów mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży i dorosłych z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jesteśmy zespołem pedagogów zainspirowanych założeniami tzw. pedagogiki przeżyć, zorientowanej na włączanie w program pracy bieżącej elementów związanych z rozwijaniem indywidualnego potencjału podopiecznych, ich zainteresowań i pasji, jednocześnie pobudzając do refleksji. Ideą jest ukazywanie młodym ludziom alternatywnych możliwości, z których skorzystać może każdy, uwzględniając posiadane zasoby i predyspozycje. Tworzymy pomost pomiędzy zaistniałymi trudnościami a poszukiwaniem rozwiązań. Działając w nurcie pedagogiki społecznej, pracujemy bezpośrednio w środowisku naszych adresatów, sięgając do metody „outreach” co dosłownie znaczy: „wyjście do…” a określane jest jako streetworking. Jest to metoda pracy, w której najważniejszy jest kontakt indywidualny z podopiecznymi, oparty na wzajemnej akceptacji, szacunku i zaufaniu. Dlatego wychodzimy poza mury instytucji, tworząc kilkuosobowe grupy, z którymi realizujemy szereg różnorodnych działań – co ważne, na ich zasadach oraz w tempie, który młodzi ludzie akceptują. Od rok 2014 Stowarzyszenie prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego o profilu pracy podwórkowej. Nasze działania realizujemy we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Poznania.

Cele

Celem naszych działań jest szeroko pojmowane przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i dorosłych; w szczególności, z obszarów zagrożonych marginalizacją, a w tym:

  • działanie na rzecz wyrównywania szans w dostępie do edukacji, rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, opierające się na propagowaniu aktywizacji społecznej, kulturalnej, sportowej i zawodowej oraz socjoterapii i promocji zdrowia;
  • szeroko rozumiana pedagogika społeczna, w tym, propagowanie działań metodami streetworkingu i pracy podwórkowej czyli w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi, w ich środowisku.

Misja

Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi w ich indywidualnych dążeniach do rozwijania swego potencjału, mając na celu przeciwdziałanie marginalizacji osób ze środowisk defaworyzowanych. Towarzyszymy im, poprzez stałą obecność w środowisku i na zasadach, które oni akceptują stanowiąc pomost pomiędzy istniejącymi trudnościami a poszukiwaniem konstruktywnych rozwiązań.